Domů / Obchodní podmínky
Odběr novinek
Kdo jsme a co děláme?

Zaměřujeme se na náhradní díly pro servisní techniky z oblasti průmyslového vytápění - hlavní zaměření tak jsou ohřívače vzduchu, infrazářiče, vratové clony, ventilátory, regulace a další. 

 

Naše partnerské značky jsou hlavně ebm-papst, Brahma, Honeywell, SIT, Weishaupt, Bentone a Riello. Partnery pro vytápění a chlazení jsou výrobci topidel FläktGroup, Robur, 4heat, Lersen, Ermaf, Mandík a další. 

 

Kromě e-shop prodeje se úzce zaměřujeme také na projekci, montáž a servis průmyslového topení v Česku a Slovensku. 

 

Pokud tedy hledáte náhradní díly pro: Aermax, Airmax, Helios, Radiant, Kaspo, Eurad, Eucerk, Robur, Sahara, Sunrad, Systema, Compact, Sigma, Alfa, Adrian, KM zářič,... - jste na waty.cz správně  smileyyes

Obchodní podmínky

obchodní společnosti windMax s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, 61200  Brno
identifikační číslo: 05135991
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 93748
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.waty.cz

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Práva z vadného plnění
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 10. Doručování
 11. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti windMax s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 61200  Brno, identifikační číslo: 05135991, zapsané v obchodním rejstříku u Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 93748 (dále jen „prodávající“) upravují postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“) a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě takto uzavřené kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel v souvislosti se svojí podnikatelskou činností (dále jen „kupující“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.waty.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy se vždy řídí zněním obchodních podmínek účinným v době uzavření kupní smlouvy.

^ Nahoru

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje, včetně údaje, zda objednává zboží jako podnikatel či jako spotřebitel. Internetový obchod není určen pro spotřebitele. Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného IČ. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. V případě zadání neplatného IČ odpovídá kupující za veškerou újmu tímto prodávajícímu způsobenou. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

^ Nahoru

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.3.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky neznamená přijetí (akceptaci) objednávky.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Kupující se zavazuje, že při veškeré komunikaci s prodávajícím bude uvádět úplné a pravdivé údaje. Pokud uvede neúplné či nepravdivé údaje, uhradí veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu tímto prodávajícímu způsobenou.  

^ Nahoru

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-5889890257 / 0100, vedený v českých korunách pro české zákazníky u společnosti  Komerční banka a účet č. 115-7706480247/0100 v eurech pro slovenské zákazníky taktéž vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou na účet prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Platba v hotovosti v případě výslovné domluvy na osobním vyzvednutí přímo u prodávajícího není možná. 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ještě před odesláním zboží kupujícímu. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení umožnit kupujícímu uhrazení celé kupní ceny nebo její části až po doručení zboží kupujícímu. Lhůtu splatnosti v takovém případě sdělí kupujícímu ve zprávě o přijetí (akceptaci) objednávky.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

^ Nahoru

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Prodávající a kupující mají právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., ve znění p.p., občanský zákoník, pokud kupní smlouva nestanoví jinak.

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být druhé smluvní straně prokazatelně doručeno na adresu sídla prodávajícího. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím je prodávající oprávněn účtovat 40% ceny objednávky jako smluvní poplatek za odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani smluvních ustanovení týkajících se volby práva nebo volby řešení sporů mezi smluvními stranami (viz článek 11.1. obchodních podmínek).

5.4. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu bez ohledu na zavinění kupujícího nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy náhrada škody přesahuje nárok na smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.

5.5. Ve lhůtě 30 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (sníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.5 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 a 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

^ Nahoru

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Kupujícímu, který odebírá od prodávajícího kromě zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu jiné zboží na základě jiného smluvního vztahu v rámci distribuční sítě prodávajícího, dodá prodávající na základě této kupní smlouvy zboží přímo do jeho sídla či provozovny v termínu pravidelné distribuce jiného zboží. Kupující si může zboží rovněž vyzvednout po předchozí telefonické domluvě osobně ve skladu prodávajícího na adrese: Za Farou 51, Troubsko (areál Smartzone D1, box 3 vpravo).

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši minimálně 500 Kč (slovy: pět set českých) nebo 15 % z ceny objednávky a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy za okolností uvedených v bodě 6.3 je prodávající oprávněn účtovat smluvní poplatek za odstoupení od smlouvy ve výši až 100 % ceny objednávky.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od prodávajícího, přepravce prodávajícího či přepravce smluveného dle článku 6.2 je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně a prokazatelným způsobem oznámit osobě, od které zboží převzal. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zboží převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo řádně zabaleno bez poškozeného obalu a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu nemůže být brán zřetel.

 ^ Nahoru

7. Odpovědnost za vady

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. Vady kupující uplatňuje na el. adrese eshop@waty.cz. Následně kupující zašle zboží na adresu skladu prodávajícího windMax s.r.o., Za Farou 51, Troubsko, 66441.

7.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

7.4. Určení okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci se řídí ustanovením § 2121 a násl. občanského zákoníku.

^ Nahoru

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží teprve úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií, video a audionahrávek či jiných obdobných forem prezentace nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. V opačném případě bude kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou svým jednání v rozporu s právem způsobenou újmu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

^ Nahoru

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována dle příslušných ustanovení právních předpisů, především dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů EU 2016/679 /GDPR/ a zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.  

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou pro naplnění účelu zpracování, poté budou zlikvidovány. Delší dobu uchování mohou stanovit zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

^ Nahoru

10. Doručování

10.1. Právní jednání a oznámení týkající se kupní smlouvy musí být v písemné formě a musí být druhé smluvní straně doručeny elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno zejména na adresu elektronické pošty, kterou uvedl ve svém uživatelském účtu nebo ve webovém rozhraní obchodu. Z právních úkonů a oznámení musí být zřejmé, kdo je činí a jaké objednávky či kupní smlouvy se týkají.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu, kterou smluvní strana uvedla při uzavírání kupní smlouvy nebo na adresu, která je místem podnikání nebo sídlem smluvní strany uvedeném v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku nebo jiném zákonem určeném rejstříku, uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

^ Nahoru

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztahy řídí českým právem a že spory a jiné právní věci z těchto právních vztahů vyplývající budou rozhodovány soudy České republiky.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Dodavatel uzavřel  s Credendo – Short - Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. smlouvu o pojištění pohledávek a z nich vyplývajících rizik. Identifikaci odběratele, informace o splatnosti jeho dluhů vůči dodavateli a vzniku prodlení bude dodavatel předávat výše uvedené pojišťovně. Prodlení odběratele s placením jeho dluhů vůči dodavateli může vést ke zhoršení bonitního hodnocení odběratele ve veřejných i neveřejných registrech (např. bankovních).

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Platné a účinné obchodní podmínky jsou přístupné ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, na webové stránce prodávajícího.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: windMax s.r.o., Purkyňova 71/99, 61200  Brno, adresa elektronické pošty eshop@waty.cz, telefon +420 778 711 440.


 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné dnem 1. 7. 2019.
 
^ Nahoru